57. AZ-Bundesschau 2009
   

 

  

 

     

 

  

AZ-Bundesschau  Siegerwand 2009 AZ-Bundesschau  INO Spezialregal

 

AZ-Bundessieger 2009 AZ-Bundessieger 2009  Jo Mannes

 

AZ-Bundessieger 2009  Jo Mannes AZ-Bundessieger 2009  Jo Mannes

 

AZ-Bundessieger GG 2009  Jo Mannes AZ-Bundessieger GG 2009  Jo Mannes

 

AZ- Bester Altvogel  H. Kehrer AZ- Bester Altvogel  H. Kehrer

 

AZ-Bundesgruppensieger Zimt  G. Burk AZ-Bundesgruppensieger Zimt G. Burk

 

AZ-Bundesgruppensieger Zimt Opalin R. Vennhaus AZ-Bundesgruppensieger Zimt Opalin R. Vennhaus

 

AZ-Bundesschau 2009 Pokaltisch schöne breite Gänge zwischen den Regalen

 

v.l. U.Erdem, G.Bleibaum, H.Beermann v.l. Fam. Knodel, G.Bleibaum, U.Erdem

 

v.l. Jo Mannes, G.Bleibaum, U.Erdem v.l. R.Kuhr, G.Bleibaum, K.Vogt,

 

v.l. H. Schmidtmeister, E.Waser, R.Kuhr, A.Giger